periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
27-02-1918
VG-pagina:
214
O dit ontroeren om een klein gezicht, vredig en goed, onder donkre haren, bruin met goudglans, die de zware streling ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
G 1916
VG-pagina:
233
Er is een liefde bitter als de dood, Meer onverwoestbaar dan des levens machten. En teeder als de maan, die, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
30-08-1916
VG-pagina:
249
Komt gij dicht nabij mij leven Door mijn sterken wil bezworen? Kunt gij mij nu zien en hooren, Voelen mijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
30-01-1916
VG-pagina:
195
I Zij had al 't aardsche van zich weggedaan, En waande zich in hemels bloemenwei. Daar dansten engelen hun lichten ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
29-11-1917
VG-pagina:
215
Als de hemel blinkend bleeke En de wereld duister is, Luister ik, waar of uw weeke Ademzacht gefluister is ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
27-10-1915
VG-pagina:
234
Wist gij den dood wel zóó nabij? Zijn schaduwlooze handen Zich voor uw oogen spanden: Doorzichtig web van ijle zij ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
250
Gij zijt zoo zacht en schuchter van gebaar, Uw oogen glanzen, rein door vele tranen. Ze zijn twee groote blauwe ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
14-12-1916
VG-pagina:
196
II Mijn weeke deernis maakt uw zuivre wonden En hun verscheurde pijn niet minder wreed. Ik wiesch ze in 't ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
09-03-1916
VG-pagina:
216
Dit is voor u, die ik niet ken. Dit kunnen enkel woorden wezen, Die zeggen, dat 'k gelukkig ben, Om ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
26-07-1917
VG-pagina:
235
Hebben onze oogen niet elkar bemind? Heldere tranen van geluk ontsprongen, Die plotseling de veege ziel verjongen En doen ten ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
251
Gij zijt de schoonste van een schoon geslacht. Na dezen bloei kan geen volmaakter wezen. Fierheid van man en vrouws ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
06-06-1917
VG-pagina:
197
Is dit geen wonder, hoe die teêre nonnen, Die van Gods liefde gansch bevangen waren, In brandende uren met bont ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
09-05-1917
VG-pagina:
218
I Het mildë avondlicht werd koel en flauw, De wind bleef fluistrend in de boomen hangen. En gij alleen in ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
07-03-1916
VG-pagina:
236
De bleeke lucht is vol van zilvren licht, Op aarde heerscht een veege schemering, Rondom de luchter van uw jong ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-11-1916
VG-pagina:
252
En als wij zijn gescheiden Door land en zeeën saêm - Dan speur ik in den lauwen wind Uw lentelijken ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
26-04-1917
VG-pagina:
198
Zóo gezwind kan nooit een vogel vliegen, Als hij stort door alle heemlen heen. Maar hij voelt zijn vallen als ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
16-04-1917
VG-pagina:
221
O, dit geluk bij u te zijn En al ’t andre te vergeten. Alleen te leven van het weten: En ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
IS- 7-1916
VG-pagina:
237
Is dit Gods nieuw wereld? Pijnend licht Liggen de velden voor mijn zwak gezicht. Mijn hoofd is duizel-ijl, zo kort ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
21-11-1916
VG-pagina:
253
Leed en geluk, wat 'k gaf of won, Welde al uit liefdes eeuwge bron. Zoo zeker en zoo ongezocht Als ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
27-04-1917
VG-pagina:
199
Hij is zachter dan zijn sterke broeder. O zijn oogen lachen zoo bemind Naar Maria, en hij noemt haar Móeder, ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
03-06-1917
VG-pagina:
222
Toen sloegen wijd de glazen deuren open. Snel trad het slanke prinsje op t balkon, Frommelde blozend aan zijn strik ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
06-04-1916
VG-pagina:
238
In de heemlen is de lente ontloken. De avondlucht is teeder grijs en rood. En de sterren zijn tot troost ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
254
Waarom kwelt gij mij met droomen, Als gif uw nabijheid weigert. Waarom wilt gij zelf niet komen Nu tot hooge ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
15-11-1915
VG-pagina:
200
Hij aarzelt schuchter wat hij spelen zal, En zint, het fluitje half ten mond geheven. Zoete, bewogenheid is in zijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
04-06-1917
VG-pagina:
223
Zijn handen zijn verwend en wit En kostelijk gelijk de zijden Glanzende zachtheid van zijn wijde Kleederen in uitheemschen snit ...
verder lezen