periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
30-04-1912
VG-pagina:
26
Uw oogen hebben heel den weemoed der woestijnen Wier weemlende eenzaamheid maar weinig vreugde voedt, De felle flikkering van vlijmend ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
01-04-1912
VG-pagina:
48
De dag heeft uit, de zon is onder. Geen ding dat zich bewegen wil. Het spiegelbeeld van vlet en vlonder ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
08-07-1915
VG-pagina:
64
't Is de schemer, en uw zachte Glimlach is mij dicht nabij. Ziels verzichtbaarde gedachte Weerlicht tusschen u en mij ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
17-07-1912
VG-pagina:
27
Toen zag de koning hoe zijn bruine handen Ruischend de tonen grepen uit de de snaren Alsof er blonde bussels ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
VG-pagina:
49
Nu heb ik voor de heerlijkheid Van Uw genadige oogen Mijn schaamrood hoofd gebogen, Verstrikt in mijn begeerlijkheid. En Gij ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
31-08-1915
VG-pagina:
65
Heb ik niet op u gewacht? Toen in bleeke vochtverzade Hemel rees een zweem van blauw, En de morgenster stond ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
OTs 1914
VG-pagina:
28
Bitt'rer dan alle ellende,is dit herwonnen deel:Weer thuis te mogen slapenop lang verlaten peel,En liggen lamgeslagen …en woelen rustvermoeiend,Totdat 't ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
06-10-1914
VG-pagina:
50
Laat het licht maar later rijzen,       Laat de dag maar vroeger dalen, In harts lichte paradijzen       Komt zich iedren dag ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
12-10-1915
VG-pagina:
66
Ik droomde, dat uw hart mij riep En, nauwelijks vernomen, IJlde ik nabij te komen Tot waar gij laagt en ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
27-05-1914
VG-pagina:
31
Gij roept, en wij verlaten Ons huis en volk en land, En gaan, ter steile strate, Naar zaalger overkant. Gij ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
23-09-1914
VG-pagina:
51
Wat heb ik urenlang gewaatk!       Wat heb ik urenlang gewacht! En niemand, die mij is genaakt,       Dan dag en nacht, ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
20-10-1915
VG-pagina:
67
Liefde, is er geen ander pad, Dan door leed tot u te komen? Hebt gij nooit een hart tot u ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
13/14-2-1915
VG-pagina:
32
Met glinstrend oog, als ging hij naar een feest, Lag hij dien 'laatsten dag de kamer rond te staren. Slechts ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
10-09-1914
VG-pagina:
52
Dit is hem zoete zelfzucht van de liefde: Dat hij zijn daden om een ander doet (En gaarne zich het ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
08-09-1915
VG-pagina:
68
Zij, die zoo licht de wereld lieten, Gehoorzaam naar uw stad te gaan, Kennen haar vreugden noch verdrieten, Noch de ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
15-02-1915
VG-pagina:
33
Van haren dunnen vinger schoof zij den smallen ring. Over haar mond en oogen kwam een verteedering. Alsof zij hem ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
26-08-1914
VG-pagina:
53
Gij zijt de rust, en bij u is de stilte, En gij deelt alle kracht tot leven mee, Gelijk de ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
26-09-1911
VG-pagina:
35
Ik sta gebogen over 't ijzren hek, Dat slank en koel zich om den top-trans windt En door gesloten-openheid de ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
8/9-8-1912
VG-pagina:
54
Ruischt de sluimer uit de tuinen Binnen met den avondwind? Uit de fluisterende kruinen Staart het duister stil en blind ...
verder lezen