De Rozenhof

 • ‘k Genoot de weelden van het zwaar verdriet
 • ‘k Weet, God vergeeft, hoe snood wij van Hem dwalen
 • ‘k Zag Uwer lippen schaduwrijke bocht
 • ’s Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten
 • ’s Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten
 • ’t Hart, dat niet zwierf, kan nimmer thuis geraken
 • ’t Is al vergeefs, al wat ik heb geleden
 • ’t Was heldre nacht, de hooge hemel deinde
 • Aan andren gaf ik gaarne lach en lied
 • Al mag mijn ]even ook te gronde gaan
 • Al zijn wij van een slecht geslacht geweest
 • Als Gij de schelp mijns levens opensteekt
 • Als ik maar weet dat ik van U bemind ben
 • Als mij geen nieuwe lente op aarde vindt
 • Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen
 • Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen
 • Besnuffel hemels heil maar onverdroten
 • Bewaar mij voor den waanzin van het recht
 • Bliksem Uw stralenbundels hel naar mij
 • Daar was geen avond of ik heb mijn oogen
 • Dan komt de troostlooze eenzaamheid der nachten
 • Dat deze nacht mijn droom door u bewoond werd
 • De donkerheid bedekt het schoone licht
 • De hemel donkert met een rooden schijn
 • De jacht is open, wanneer sluit zij weer?
 • De rozen geurde’ op wateren altaren
 • De rozen rilden, en de blanke dauw
 • De schoone Schenker, met verlegen blozen
 • De zee zwalpt op naar ’t lachen van de maan
 • Des daags hebt Gij mijn vrede weggenomen
 • Die boven ’t leven niet den dood verkoor
 • Die niet kan offereren, hoe zou zijn schrale
 • Die nooit verdwaasd Uw wetten heeft geschonden
 • Dit eene smeek ik U, verteerd van drift
 • Dit is het laatste van ’t ellendig leven
 • Dit is het wat mijn bange hart verplet
 • Een felle stip heeft mijnen blik gekruist
 • Een hooge bouw van blauw doorschijnend glas
 • En in mijn droomen vormt mijn arm de bocht
 • En niemand weent, wanneer de liefdelooze
 • Ge ontneemt mij alle schatten, een voor een
 • Geboorte en dood vraagt slechts een linnen wade
 • Gelijk den wijn dronk Hij mijn zoete leven
 • Gij glimlacht, wijl ‘k mij in Uw schoon verheugde?
 • Gij hebt mij zoo vermoeid naar ziel en zinnen
 • Gij hebt mijn leven aldoor doen bezwaren
 • Gij kunt verlangens roepen niet meer hooren
 • Gij weet het, wat mijn bloed niet waagt te zingern
 • Gij wilt niet, dat ik moedloos tot U kom
 • Gij zeidet trouw: Ik wil uw broeder wezen
 • Gij zeidet: eindelijk mocht Ik u vinden
 • Gij zijt de Zon, en ik de regenwolk
 • Gij zijt een God, Die U verborgen houdt
 • Gij zondt Uw heir van ruiters en soldaten
 • Glanzend gelaat, dat ik niet meer zal kussen
 • God, hebt Gij van ellendes land zóóveel
 • Gooi op de steenen van uw dobbelspel
 • Gun mij toch van Uw daden rekenschap
 • Heer, liefde hebt Gij van mij weggenomen
 • Heer, wat mijn verre vaderen misdeden
 • Het licht vlamt op in hutten en paleizen
 • Hij had den hamer in Zijn hand genomen
 • Hij keek niet naar paleizen en naar kerken
 • Hij zou mij geven wat mijn hart verkoos
 • Hoe achterhaal ik wat ik heb gemist?
 • Hoe zoude ik ooit uw heerlijkheid vergeten?
 • Ik ben vermoeid van al dit nutloos dwalen
 • Ik droomde niet, of Gij waart in mijn droom
 • Ik hield mijn lippen in den nacht geheven
 • Ik huiver voor Uw schoon doorvlamd gelaat
 • Ik kan den ganschen dag van rozen zingen
 • Ik kan niet loochenen, dat ik u min
 • Ik lees in ’t troostend boek van Uw verbonden
 • Ik min de rozen en den rooden wijn
 • Ik moet wel weenen, wijl Gods hand u brak
 • Ik overtrad Uw wetten achteloos
 • Ik toonde Hem den mantel van mijn leed
 • Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten
 • Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten
 • Ik zag in droom uw magere karkas
 • Ik zal uw oogen zien, zoolang ik leef
 • In levens loopgraaf zijn wij oud geworden
 • Is liefde lijden? waarom het te sussen?
 • Laat mij een strofe wezen in Uw boek
 • Leid mij niet in verzoeking, houd mij staande
 • Liefde, in de baan van uw oneindigheid
 • Mijn God, ik ben zoo lusteloos en moe
 • Mijn handen lagen op uw zachte haren
 • Mijn kreet moet ergens aan den hemel stuiten
 • Neem weg het branders van ens weenende oogen
 • Nooit kwam een dronk de ziel zóó duur te staan
 • Nu murmelen de beken en de bronnen
 • O dood, dat ge u in elk van ons verbergt
 • O dwaas, die in den schooners Spiegel kijkt
 • O God, dat aardes allerschoonst gewas
 • O God, dat Ge eindelijk genadig waart !
 • O God, mijn God, geef ons een weinig heul
 • O lief, de roes wil nog geen einde nemen
 • O liefde, die ik niet verloochnen wou
 • O liefde, nu ‘k de wereld meet ontzwerven
 • O lijden, dat wij bevend liefde heeten
 • O lippen, die’k hartstochtlijk heb gekust
 • O minnend hart, wil zonder klein versagen
 • O naadrend heil, dat ik met vasten zin
 • O Roos der rozen, bloeiend in Gods hof
 • O vaste wetenschap, dat ginder heil is
 • O zalige avond, de verdwaasde lippen
 • O, dat ik eindelijk vertrekken kon
 • O, wij, gevangenen in ’t grauwe leven
 • Och, dat het leven als dees avond werd!
 • Of ‘k wakker aan Uw ijzren greep ontkom
 • Of dag zich der gedachten meester heet
 • Of ik geleden heb? de long der smart
 • Offer noch of f eraars hebt Gij van noode
 • Om U heb ik den langen dag geleden
 • Ons hart heeft menigmaal het uur geslagen
 • Ook deze bloei van liefde gaat voorbij
 • Opdracht
 • Schuilt er in alles wat wij lijden moeten
 • Slaap poogde machteloos mijn hart te sussen
 • Sluiting
 • Toen de avond wenkte en alle sterren wonken
 • Toen droom de hemel uwer oogen guldde
 • Toen ik U, vlammende eglantier, genaakte
 • Uw schoonheid stond voor aller oog te prijk
 • Van alle bloemen heb ik u verkozen
 • Van alle dwaling die mijn hart mocht dwalen
 • Van alle dwalingen en alle zonden
 • Verbitterd waart gij zoo ver weg gegaan
 • Vrijmoedig heb ik in Uw tum gedwaald
 • Wanneer mijn hart voor liefde en leed bezwijkt
 • Wanneer u ’t bittre van dit boek verwart
 • Wat ‘k van dit Leven tot Uw huis wou dragen
 • Wat baat mij nu mijn smachten en verlangen
 • Wie kent de koop, vóór hij de koopwaar mijnde?
 • Wie u beminnen moge in ’t lange leven
 • Wie weer te kiezen tusschen goed en slecht?
 • Wij hebben onze ziel niet laten vangen
 • Wij paaien dood niet met hem goed te noemen
 • Wij wisten niet van bitterheid en schrik
 • Wij zijn in oorlog, help ons, sterke Strijder
 • Wil mij vertroosten met Uw mededoogen
 • Zij hebben in hun leer U opgevangen
 • Zij zaten breed op kussens van geloof
 • Zij zeggen: ‘wij vergeven, maar ga heen!