Nalezing I

 • ’s Nachts
 • Aan de lente
 • Aan Dr. P.C. Boutens
 • Aan Eroos
 • Aan zee
 • Aandachtig gedicht
 • Ach Moeder, gij zijt nu der zorgen droeve vrouw
 • August von Platen
 • August, Graf von Platen
 • Avond
 • Avond
 • Avond aan zee
 • Avond-school
 • Avondrust
 • Avondwandeling
 • Bitterheid
 • Daar blijft een vrede…
 • De bannelingen
 • De eenzame
 • De flagellant
 • De gevangene
 • De jongen en het wonder
 • De karavaan
 • De toorts
 • De verlatene III
 • De verlatene IV
 • De verlatene V
 • De verlatene VII
 • De verlatene VIII
 • Dit is nog vreugd, dat ik u in mijn droomen
 • Een Emmaüsganger
 • Elken avond stap ik in de boot
 • Entsagung
 • Galerij
 • Gedroomde nabijheid
 • Gelijk een kind…
 • Het afscheid
 • Het afscheid
 • Het laatste
 • Het maanlicht deed me zoo’n pijn
 • Ik hàd mijn leed uit mijn hart gebracht
 • Ik heb u dikwijls in mijn droom gekust
 • Ik heb zoo vaak… (sonnet)
 • Ik hoorde uw stemme heesch van overgroot vermoeien
 • Ik houd van niets zooveel dan van uw handen
 • Ik laaf me heimlijk met mijn oud verdriet
 • Ik weet, dat ik u eens ontmoeten zal…
 • In school
 • Lichte nacht
 • Middag
 • Moeder
 • Moet ik ontvangen?
 • Nu gaat de wereld in vlammen op
 • Nu rust gij …
 • O Vader, nu ik hier zoo eenzaam ben…
 • Omschenen van den schaamlen glans
 • Ontmoeting
 • Ontmoeting
 • Quem enim diligit dominus, castigat
 • Regendag
 • Rekendag
 • Romeinen 8:26
 • Smart
 • Sonnet: En ook dit vers wil ik nog aan u wijden
 • Sonnet: Gij hield van daden en ik hield van droomen
 • Sonnet: Ik heb met blind gebaar onder uw ramen
 • Sonnet: Zooals een man een keten van fijn goud
 • Stil dorp
 • Teruggekeerd
 • Tireur de l’épine
 • Tireur de l’épine
 • Twee kamers I
 • Twee kamers II
 • U beminnen is het leven minnen
 • Uilenspiegel
 • Vere tu es Deus Absconditus
 • Vergeten
 • Verlangen
 • Voor Reind
 • Vrede
 • Wandeling
 • Wanneer mijn hoofd snikt op het eenzaam kussen
 • Wat is waken, wat is droomen
 • Wil nu uw donker hoofd aan mijnen schouder leunen
 • Wordt nu het leven stil en licht?