Omar Khayyam

 • ’t Is dwaas in vruchtlooze afgunst te verzinken
 • ’t Zijn ezels die uit sleur’t gebedskleed spreiden
 • Als in mijn hart de zonde tiers en schreit
 • Bedenk den korten duur van werelds tijd
 • Behaalt gij roem, gij zult eerzuchtig heeten
 • Bestendig blijf in wisselvalligheid
 • Daar zullen eens al de beminden zijn
 • De maan doorvaart het donker van den nacht
 • De ontdekkers, waar geen raadsels voor bestaan
 • De waarheidzoeker twijfelt meer of minder
 • De wereld is een tooverlampion
 • Den zwijgzamen geldt dit geheim gefluister
 • Die ’t leven kept, zoo kronkelig en krom
 • Die, wars van ’t goede, leeft van slechte streken
 • Duld geen beschimpen! Wat u hier verdriet
 • Een dwaze alleen zegt: ‘k wil ! en: ik wil niet !
 • Een ieder hart, of het verbonden zij
 • Een steep, die diep in de aarde moet vernachten
 • Een wijnnap leek de hemel mij bij tijden
 • Gedachten kwellen, ’t hart jaagt, de ooren klinken
 • Geen enklen dag ben ik van wanen vrij
 • Geen goedbegonnen dag wou gunstig enden
 • Geen middel baat, niets brengt me U naderbij
 • Geen nacht, dat ik ’t verwoelde bed niet liet
 • Geen zoete slok is hier door ons gedronken
 • Gij drukt Uw keur ons in of ’t merk der schande
 • Gij weet het, werelds list is sterk en fijn
 • Gij wordt geboren: het bekommert geen
 • Ginds moogt gij eenmaal alle harten minnen
 • Had men ’t vanwaar en het waarom vernomen
 • Heb geen bekommering om aardsche zaken
 • Het diepst geheim is voor Hem naakt en klaar
 • Het leven scheppend, schiept Gij ook het sterven
 • Hij zaait in’t hart de heete netelpijn
 • Hij zelf trad gistren in dees aardsche kroeg
 • Hoelang bedwelmt u werelds zoete geur
 • Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand
 • Ik ga mij graag aan purpren wijn te buiten
 • Ik heb niet twijflend heen en weer gezweefd
 • Ik heb nog niemand om zijn slaap gebracht
 • Ik raad u: neem het leven zooals ’t is
 • In ’t wijnglas is de geest vloeibaar en vluchtig
 • In dit aardsch huis, waar wij begoocheld wonen
 • In stomme smart naar U elks hart verteert
 • In vriendenkring drink ik den gouden wijn
 • jawel, in wijn en roes ik mij verloor
 • Kent gij de schijngestalten van den wijn?
 • Klokkend ontspoot de tulpenroode wijn
 • Klop zonder noodzaak niet op ieder deur
 • Maak licht den last waarmee ik ben beladen
 • Met mijn begeerten strijd ik; wat te doen?
 • Mijn doel is na, door dunne mist verborgen
 • Mijn eed was zwaar en vluchtig als mijn roes
 • Mijn jeugd verging met al ziijn prachtig blinken
 • Mijn vriend had heden met mij mededoogen
 • Naar waardigheid en titels streven zij
 • Nauw hebt ge uw plaats bezet aan aardes maal
 • Nog om de rozen uchtendnevel rift
 • Nooit drong men door tot waar de rozen stonden
 • O alles rekent Hij ons aan ten kwade
 • O arm hart, dat niet kan in vlammen staan
 • O Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden
 • O hart, kom tot mij en vergeet uw treuren
 • O hemel, rein kristal, dat de oude schuld
 • O pottenbakker, die de rauwe klei
 • O roos, zoo edel als mijn liefs aanschijn
 • O, wilde God zóó onze wegen leiden
 • Ons barre leed aanschouwt de hemel stug
 • Open de poort, want Gij zijt de portier
 • Reik mij den kelk met vloeibare robijnen
 • Saâmliggend nacht op nacht ontvlood ons rust
 • Schatten vergaadren is een ijdel pogen
 • Schoon en afschuwelijk is hun gelijk
 • Slaap niet, want onderwijl vervliegt de tijd
 • Tegen den hemel mor ik nog altijd
 • Twee of drie geestelooze knechten
 • U zij een trouwe vreemde als bloedverwant
 • Uit dartlen lust grijp ik den beker niet
 • Uit valsche liefde schiet geen lichte straal
 • Uw maal? een korst van maaltijds overschot
 • Vanmorgen vond ‘k een grijsaard voor de kroeg
 • Vannacht aan ’t water met mijn lief genoot
 • Verhoogt mijn dienst den glans van ’t godlijk recht?
 • Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein
 • Voor al begeerten sloot’k harts deuren toe
 • Voor U draag ik gewillig elke smaad
 • Vrees voor vernietiging is niets dan waan
 • Waarom zult gij een vroolijk hart doen weenen
 • Was ik beneveld voor een oogenblik?
 • Wat baat de wereld ons vertrek of komen?
 • Wees vroolijk, want wat baat het dat gij treurt
 • Wenke ons de hemel, dreig’ de hellenood
 • Werd mij dit toegestaan te zijn ontwrongen
 • Wiens oor de stilste zuchten kan verstaan
 • Wijn is verboden; drinkt gij toch? welaan
 • Wijn, brood, een boek in een woestijn
 • Zelfs hij, op wien we onwankelbaar vertrouwen
 • Zijn ziel en adem was doorgeurd van wijn
 • Zijt ge elken dag voor kruik en kroes bezweken
 • Zoolang mijn hart het leven blijft gespaard
 • Zwijg! onzen dood en angst kan niemand breken