De vliegenier

Hij gonsde langs den hemel
Als een bij langs het raam.
Zijn vermetel lichaam
Viel op Gods schemel.
Werd hij nedergestooten,
Was hij te aardsch?
Zijn oogen staren uit zijn roode
Bloed hemelwaarts.