Alle gedichten

Nalezing I

 • ’s Nachts
 • Aan de lente
 • Aan Dr. P.C. Boutens
 • Aan Eroos
 • Aan zee
 • Aandachtig gedicht
 • Ach Moeder, gij zijt nu der zorgen droeve vrouw
 • August von Platen
 • August, Graf von Platen
 • Avond
 • Avond
 • Avond aan zee
 • Avond-school
 • Avondrust
 • Avondwandeling
 • Bitterheid
 • Daar blijft een vrede…
 • De bannelingen
 • De eenzame
 • De flagellant
 • De gevangene
 • De jongen en het wonder
 • De karavaan
 • De toorts
 • De verlatene III
 • De verlatene IV
 • De verlatene V
 • De verlatene VII
 • De verlatene VIII
 • Dit is nog vreugd, dat ik u in mijn droomen
 • Een Emmaüsganger
 • Elken avond stap ik in de boot
 • Entsagung
 • Galerij
 • Gedroomde nabijheid
 • Gelijk een kind…
 • Het afscheid
 • Het afscheid
 • Het laatste
 • Het maanlicht deed me zoo’n pijn
 • Ik hàd mijn leed uit mijn hart gebracht
 • Ik heb u dikwijls in mijn droom gekust
 • Ik heb zoo vaak… (sonnet)
 • Ik hoorde uw stemme heesch van overgroot vermoeien
 • Ik houd van niets zooveel dan van uw handen
 • Ik laaf me heimlijk met mijn oud verdriet
 • Ik weet, dat ik u eens ontmoeten zal…
 • In school
 • Lichte nacht
 • Middag
 • Moeder
 • Moet ik ontvangen?
 • Nu gaat de wereld in vlammen op
 • Nu rust gij …
 • O Vader, nu ik hier zoo eenzaam ben…
 • Omschenen van den schaamlen glans
 • Ontmoeting
 • Ontmoeting
 • Quem enim diligit dominus, castigat
 • Regendag
 • Rekendag
 • Romeinen 8:26
 • Smart
 • Sonnet: En ook dit vers wil ik nog aan u wijden
 • Sonnet: Gij hield van daden en ik hield van droomen
 • Sonnet: Ik heb met blind gebaar onder uw ramen
 • Sonnet: Zooals een man een keten van fijn goud
 • Stil dorp
 • Teruggekeerd
 • Tireur de l’épine
 • Tireur de l’épine
 • Twee kamers I
 • Twee kamers II
 • U beminnen is het leven minnen
 • Uilenspiegel
 • Vere tu es Deus Absconditus
 • Vergeten
 • Verlangen
 • Voor Reind
 • Vrede
 • Wandeling
 • Wanneer mijn hoofd snikt op het eenzaam kussen
 • Wat is waken, wat is droomen
 • Wil nu uw donker hoofd aan mijnen schouder leunen
 • Wordt nu het leven stil en licht?
 • De overgave

 • ‘The blue boy’
 • Aan een onbekende
 • Aandachtig gedicht
 • Aanroep
 • August von Platen
 • Avond
 • Avondliederen I-III
 • Avondliedje
 • De antichrist
 • De boer
 • De doopeling
 • De fluitspeler
 • De genezende
 • De hemelroze
 • De mijnwerker
 • De ontmoeting
 • De oude naaister
 • De overgave
 • De page I
 • De page II
 • De vader
 • De wijnstok
 • De ziel zegt:
 • De zoon
 • Dialogue mystique
 • Drie jongensportretten – I
 • Drie jongensportretten – II
 • Drie jongensportretten – III
 • Engelen I
 • Engelen II
 • Eroos tot de ziel
 • Extatische nonnen
 • Fra Angelico
 • Ganymedes
 • Geestelijk lied
 • Gij en ik tezamen
 • Heiligen I
 • Heiligen II
 • Herdenking
 • Het donkre zelf
 • Het hofken
 • Het is een blijde dag
 • Het prinsje
 • Het speeltuig
 • Ikaros
 • Leed en geluk
 • Liedje
 • Maria-liederen – I Verkondiging
 • Maria-liederen – II Geboorte
 • Maria-liederen – III De vlucht
 • Maria-liederen – IV Het stille leven
 • Maria-liederen – IX Verrijzenis
 • Maria-liederen – V Het wonder
 • Maria-liederen – VI lntocht
 • Maria-liederen – VII Kruisiging
 • Maria-liederen – VIII Pietà
 • Najaar
 • Narkissos
 • O dit ontroeren
 • O, dit geluk bij u te zijn!
 • Schemerliedje
 • Schemerliedje
 • Sneeuwdag
 • Sonnet: Hebben onze oogen niet elkaêr bemind?
 • Sonnet: Toen hebt gij mijne schuldvernedering
 • Sonnet: Waarom kwelt gij mij met droomen
 • Sonnet: Wist gij den dood wel zóó nabij?
 • Sonnetten – I Onze oogen toonden een genegenheid
 • Sonnetten – I Wat geeft uw late toegenegenheid !
 • Sonnetten – I Wees maar ver, en laat uw leven
 • Sonnetten – II Ik wist uw oogen niet zoo schoon en zacht
 • Sonnetten – II Komt gij dicht nabij mij leven
 • Sonnetten – II Mij is de schat van duizend kinderharten
 • Sonnetten – III Begeeren geeft geen troost, en het ontfangen
 • Sonnetten – III Er is een liefde bitter als de dood
 • Sonnetten – III Gij zijt zoo zacht en schuchter van gebaar
 • Sonnetten – IV Gij zijt de schoonste van een schoon geslacht
 • Sonnetten – IV Kunt gij zelfs in slaaps welig dal
 • Sonnetten – V Ook deze liefde zal wel sterven
 • Sonnetten – VI O neem en drink den doodelijken drank
 • Sonnetten – VII Nu heeft hij aan doods koele peel
 • Toorop
 • Voorjaar
 • Wachtende
 • Wat is er tusschen ons?
 • Kwatrijnen

 • ’t Is goed, dat wij zoo vaak ons handen wringen
 • Aan andren gunt ge uw vriendlijke nabijheid
 • Ach God, dees angst, dat ik uw liefde derf
 • Dapperen voelden U in hun heet bloed
 • Dat Ge eindelijk uw hemel wilde scheuren !
 • Dat uwe oogen, lief, mijn geest verlichten!
 • De vogels roepen droomrig uit de bosschen
 • Die over ’t leven en den dood beschikt
 • Gij gaaft mijn naam en faam der wereld prijs
 • Gij hebt ter wereld zooveel schoons geschapen
 • Gij smaadt niet die komt vluchten tot uw hart
 • Gij weet te goed, dat ik gebonden ben
 • Gij zeidet: zie de rozen wit en rood
 • Gij zijt het die het vele koren voedt
 • God doet de sterren aan de lucht ontvonken
 • God laat Zijn avond over de aarde dalen
 • God! zijn de nachten dan bestemd tot waken?
 • Gun mij de felle laafnis uwer lippen
 • Gun mij een wijl dees hooge dronkenschap
 • Hem zijt Gij brood, die honger leed
 • Het milde scheemren van uw gouden oogen !
 • Ik ben ontwaakt in gouden zonneschijn
 • Ik denk slechts aan uw zuiver aangezicht
 • Ik wist niet, dat de weg naar U zóó smal was
 • Ik zei: heb deernis met mijn arme hart
 • O God, wij waren nooit oprecht
 • O heerlijkheid der blauwe zomernacht
 • O Licht, waarvan al sterflijk oogen lichten
 • O lief, dat gij niet in den nacht verdwaal’
 • O lief, de nachtegaal zingt zijn gezang
 • O mist, die onzen blik geen uitweg guns
 • Over mijn oogen komt de schoons droom
 • Slapen, lang slapen, zonder einde
 • Toen strektet Gij Uw handen uit
 • Uw damp ontstijgt aan zeeën en rivieren
 • Uw kwaad vaart als een storm de wereld over
 • Uw oogen glinsteren verheugd en bloode
 • Wat haten wij den nuchtren witten morgen
 • Wie heeft zijn water uit U, Wel, geput?
 • Wie stoort zich nog aan Uw gerechte tucht?
 • Wij klagen als Uw harde hand ons slaat
 • Wij weigeren geen bitterheid
 • Wij willen ons wel schikken naar Uw wil
 • Zendt Gij de wereld nog geen avond toe?
 • De Rozenhof

 • ‘k Genoot de weelden van het zwaar verdriet
 • ‘k Weet, God vergeeft, hoe snood wij van Hem dwalen
 • ‘k Zag Uwer lippen schaduwrijke bocht
 • ’s Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten
 • ’s Nachts gaat Gij langs de slapende gezichten
 • ’t Hart, dat niet zwierf, kan nimmer thuis geraken
 • ’t Is al vergeefs, al wat ik heb geleden
 • ’t Was heldre nacht, de hooge hemel deinde
 • Aan andren gaf ik gaarne lach en lied
 • Al mag mijn ]even ook te gronde gaan
 • Al zijn wij van een slecht geslacht geweest
 • Als Gij de schelp mijns levens opensteekt
 • Als ik maar weet dat ik van U bemind ben
 • Als mij geen nieuwe lente op aarde vindt
 • Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen
 • Als zorgen Uw gelaat voor ons verhelen
 • Besnuffel hemels heil maar onverdroten
 • Bewaar mij voor den waanzin van het recht
 • Bliksem Uw stralenbundels hel naar mij
 • Daar was geen avond of ik heb mijn oogen
 • Dan komt de troostlooze eenzaamheid der nachten
 • Dat deze nacht mijn droom door u bewoond werd
 • De donkerheid bedekt het schoone licht
 • De hemel donkert met een rooden schijn
 • De jacht is open, wanneer sluit zij weer?
 • De rozen geurde’ op wateren altaren
 • De rozen rilden, en de blanke dauw
 • De schoone Schenker, met verlegen blozen
 • De zee zwalpt op naar ’t lachen van de maan
 • Des daags hebt Gij mijn vrede weggenomen
 • Die boven ’t leven niet den dood verkoor
 • Die niet kan offereren, hoe zou zijn schrale
 • Die nooit verdwaasd Uw wetten heeft geschonden
 • Dit eene smeek ik U, verteerd van drift
 • Dit is het laatste van ’t ellendig leven
 • Dit is het wat mijn bange hart verplet
 • Een felle stip heeft mijnen blik gekruist
 • Een hooge bouw van blauw doorschijnend glas
 • En in mijn droomen vormt mijn arm de bocht
 • En niemand weent, wanneer de liefdelooze
 • Ge ontneemt mij alle schatten, een voor een
 • Geboorte en dood vraagt slechts een linnen wade
 • Gelijk den wijn dronk Hij mijn zoete leven
 • Gij glimlacht, wijl ‘k mij in Uw schoon verheugde?
 • Gij hebt mij zoo vermoeid naar ziel en zinnen
 • Gij hebt mijn leven aldoor doen bezwaren
 • Gij kunt verlangens roepen niet meer hooren
 • Gij weet het, wat mijn bloed niet waagt te zingern
 • Gij wilt niet, dat ik moedloos tot U kom
 • Gij zeidet trouw: Ik wil uw broeder wezen
 • Gij zeidet: eindelijk mocht Ik u vinden
 • Gij zijt de Zon, en ik de regenwolk
 • Gij zijt een God, Die U verborgen houdt
 • Gij zondt Uw heir van ruiters en soldaten
 • Glanzend gelaat, dat ik niet meer zal kussen
 • God, hebt Gij van ellendes land zóóveel
 • Gooi op de steenen van uw dobbelspel
 • Gun mij toch van Uw daden rekenschap
 • Heer, liefde hebt Gij van mij weggenomen
 • Heer, wat mijn verre vaderen misdeden
 • Het licht vlamt op in hutten en paleizen
 • Hij had den hamer in Zijn hand genomen
 • Hij keek niet naar paleizen en naar kerken
 • Hij zou mij geven wat mijn hart verkoos
 • Hoe achterhaal ik wat ik heb gemist?
 • Hoe zoude ik ooit uw heerlijkheid vergeten?
 • Ik ben vermoeid van al dit nutloos dwalen
 • Ik droomde niet, of Gij waart in mijn droom
 • Ik hield mijn lippen in den nacht geheven
 • Ik huiver voor Uw schoon doorvlamd gelaat
 • Ik kan den ganschen dag van rozen zingen
 • Ik kan niet loochenen, dat ik u min
 • Ik lees in ’t troostend boek van Uw verbonden
 • Ik min de rozen en den rooden wijn
 • Ik moet wel weenen, wijl Gods hand u brak
 • Ik overtrad Uw wetten achteloos
 • Ik toonde Hem den mantel van mijn leed
 • Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten
 • Ik weet wel, dat Gij ergens wacht daar buiten
 • Ik zag in droom uw magere karkas
 • Ik zal uw oogen zien, zoolang ik leef
 • In levens loopgraaf zijn wij oud geworden
 • Is liefde lijden? waarom het te sussen?
 • Laat mij een strofe wezen in Uw boek
 • Leid mij niet in verzoeking, houd mij staande
 • Liefde, in de baan van uw oneindigheid
 • Mijn God, ik ben zoo lusteloos en moe
 • Mijn handen lagen op uw zachte haren
 • Mijn kreet moet ergens aan den hemel stuiten
 • Neem weg het branders van ens weenende oogen
 • Nooit kwam een dronk de ziel zóó duur te staan
 • Nu murmelen de beken en de bronnen
 • O dood, dat ge u in elk van ons verbergt
 • O dwaas, die in den schooners Spiegel kijkt
 • O God, dat aardes allerschoonst gewas
 • O God, dat Ge eindelijk genadig waart !
 • O God, mijn God, geef ons een weinig heul
 • O lief, de roes wil nog geen einde nemen
 • O liefde, die ik niet verloochnen wou
 • O liefde, nu ‘k de wereld meet ontzwerven
 • O lijden, dat wij bevend liefde heeten
 • O lippen, die’k hartstochtlijk heb gekust
 • O minnend hart, wil zonder klein versagen
 • O naadrend heil, dat ik met vasten zin
 • O Roos der rozen, bloeiend in Gods hof
 • O vaste wetenschap, dat ginder heil is
 • O zalige avond, de verdwaasde lippen
 • O, dat ik eindelijk vertrekken kon
 • O, wij, gevangenen in ’t grauwe leven
 • Och, dat het leven als dees avond werd!
 • Of ‘k wakker aan Uw ijzren greep ontkom
 • Of dag zich der gedachten meester heet
 • Of ik geleden heb? de long der smart
 • Offer noch of f eraars hebt Gij van noode
 • Om U heb ik den langen dag geleden
 • Ons hart heeft menigmaal het uur geslagen
 • Ook deze bloei van liefde gaat voorbij
 • Opdracht
 • Schuilt er in alles wat wij lijden moeten
 • Slaap poogde machteloos mijn hart te sussen
 • Sluiting
 • Toen de avond wenkte en alle sterren wonken
 • Toen droom de hemel uwer oogen guldde
 • Toen ik U, vlammende eglantier, genaakte
 • Uw schoonheid stond voor aller oog te prijk
 • Van alle bloemen heb ik u verkozen
 • Van alle dwaling die mijn hart mocht dwalen
 • Van alle dwalingen en alle zonden
 • Verbitterd waart gij zoo ver weg gegaan
 • Vrijmoedig heb ik in Uw tum gedwaald
 • Wanneer mijn hart voor liefde en leed bezwijkt
 • Wanneer u ’t bittre van dit boek verwart
 • Wat ‘k van dit Leven tot Uw huis wou dragen
 • Wat baat mij nu mijn smachten en verlangen
 • Wie kent de koop, vóór hij de koopwaar mijnde?
 • Wie u beminnen moge in ’t lange leven
 • Wie weer te kiezen tusschen goed en slecht?
 • Wij hebben onze ziel niet laten vangen
 • Wij paaien dood niet met hem goed te noemen
 • Wij wisten niet van bitterheid en schrik
 • Wij zijn in oorlog, help ons, sterke Strijder
 • Wil mij vertroosten met Uw mededoogen
 • Zij hebben in hun leer U opgevangen
 • Zij zaten breed op kussens van geloof
 • Zij zeggen: ‘wij vergeven, maar ga heen!
 • Omar Khayyam

 • ’t Is dwaas in vruchtlooze afgunst te verzinken
 • ’t Zijn ezels die uit sleur’t gebedskleed spreiden
 • Als in mijn hart de zonde tiers en schreit
 • Bedenk den korten duur van werelds tijd
 • Behaalt gij roem, gij zult eerzuchtig heeten
 • Bestendig blijf in wisselvalligheid
 • Daar zullen eens al de beminden zijn
 • De maan doorvaart het donker van den nacht
 • De ontdekkers, waar geen raadsels voor bestaan
 • De waarheidzoeker twijfelt meer of minder
 • De wereld is een tooverlampion
 • Den zwijgzamen geldt dit geheim gefluister
 • Die ’t leven kept, zoo kronkelig en krom
 • Die, wars van ’t goede, leeft van slechte streken
 • Duld geen beschimpen! Wat u hier verdriet
 • Een dwaze alleen zegt: ‘k wil ! en: ik wil niet !
 • Een ieder hart, of het verbonden zij
 • Een steep, die diep in de aarde moet vernachten
 • Een wijnnap leek de hemel mij bij tijden
 • Gedachten kwellen, ’t hart jaagt, de ooren klinken
 • Geen enklen dag ben ik van wanen vrij
 • Geen goedbegonnen dag wou gunstig enden
 • Geen middel baat, niets brengt me U naderbij
 • Geen nacht, dat ik ’t verwoelde bed niet liet
 • Geen zoete slok is hier door ons gedronken
 • Gij drukt Uw keur ons in of ’t merk der schande
 • Gij weet het, werelds list is sterk en fijn
 • Gij wordt geboren: het bekommert geen
 • Ginds moogt gij eenmaal alle harten minnen
 • Had men ’t vanwaar en het waarom vernomen
 • Heb geen bekommering om aardsche zaken
 • Het diepst geheim is voor Hem naakt en klaar
 • Het leven scheppend, schiept Gij ook het sterven
 • Hij zaait in’t hart de heete netelpijn
 • Hij zelf trad gistren in dees aardsche kroeg
 • Hoelang bedwelmt u werelds zoete geur
 • Ik ben Uw slaaf, een maaksel Uwer hand
 • Ik ga mij graag aan purpren wijn te buiten
 • Ik heb niet twijflend heen en weer gezweefd
 • Ik heb nog niemand om zijn slaap gebracht
 • Ik raad u: neem het leven zooals ’t is
 • In ’t wijnglas is de geest vloeibaar en vluchtig
 • In dit aardsch huis, waar wij begoocheld wonen
 • In stomme smart naar U elks hart verteert
 • In vriendenkring drink ik den gouden wijn
 • jawel, in wijn en roes ik mij verloor
 • Kent gij de schijngestalten van den wijn?
 • Klokkend ontspoot de tulpenroode wijn
 • Klop zonder noodzaak niet op ieder deur
 • Maak licht den last waarmee ik ben beladen
 • Met mijn begeerten strijd ik; wat te doen?
 • Mijn doel is na, door dunne mist verborgen
 • Mijn eed was zwaar en vluchtig als mijn roes
 • Mijn jeugd verging met al ziijn prachtig blinken
 • Mijn vriend had heden met mij mededoogen
 • Naar waardigheid en titels streven zij
 • Nauw hebt ge uw plaats bezet aan aardes maal
 • Nog om de rozen uchtendnevel rift
 • Nooit drong men door tot waar de rozen stonden
 • O alles rekent Hij ons aan ten kwade
 • O arm hart, dat niet kan in vlammen staan
 • O Gij, wien aller heimwee hoopt te vinden
 • O hart, kom tot mij en vergeet uw treuren
 • O hemel, rein kristal, dat de oude schuld
 • O pottenbakker, die de rauwe klei
 • O roos, zoo edel als mijn liefs aanschijn
 • O, wilde God zóó onze wegen leiden
 • Ons barre leed aanschouwt de hemel stug
 • Open de poort, want Gij zijt de portier
 • Reik mij den kelk met vloeibare robijnen
 • Saâmliggend nacht op nacht ontvlood ons rust
 • Schatten vergaadren is een ijdel pogen
 • Schoon en afschuwelijk is hun gelijk
 • Slaap niet, want onderwijl vervliegt de tijd
 • Tegen den hemel mor ik nog altijd
 • Twee of drie geestelooze knechten
 • U zij een trouwe vreemde als bloedverwant
 • Uit dartlen lust grijp ik den beker niet
 • Uit valsche liefde schiet geen lichte straal
 • Uw maal? een korst van maaltijds overschot
 • Vanmorgen vond ‘k een grijsaard voor de kroeg
 • Vannacht aan ’t water met mijn lief genoot
 • Verhoogt mijn dienst den glans van ’t godlijk recht?
 • Verliefd en dronken zijn wij, groot en klein
 • Voor al begeerten sloot’k harts deuren toe
 • Voor U draag ik gewillig elke smaad
 • Vrees voor vernietiging is niets dan waan
 • Waarom zult gij een vroolijk hart doen weenen
 • Was ik beneveld voor een oogenblik?
 • Wat baat de wereld ons vertrek of komen?
 • Wees vroolijk, want wat baat het dat gij treurt
 • Wenke ons de hemel, dreig’ de hellenood
 • Werd mij dit toegestaan te zijn ontwrongen
 • Wiens oor de stilste zuchten kan verstaan
 • Wijn is verboden; drinkt gij toch? welaan
 • Wijn, brood, een boek in een woestijn
 • Zelfs hij, op wien we onwankelbaar vertrouwen
 • Zijn ziel en adem was doorgeurd van wijn
 • Zijt ge elken dag voor kruik en kroes bezweken
 • Zoolang mijn hart het leven blijft gespaard
 • Zwijg! onzen dood en angst kan niemand breken