periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
23-02-1915
VG-pagina:
36
Een jong gezicht met teedre schaduwing Onder zijn oogen, als van een die lijdt Maar niet bedroefd is. En de ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
OTs 1913
VG-pagina:
55
Moeder, hoe is de vogel zoo stil? Ik zond mijn pijl door het looverendak, Waar ik hem zingen hoorde. Hij ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
04-09-1913
VG-pagina:
38
Wij zoeken allen naar een hof der hoven, Waar eenmaal onze onrust stil zal zijn, Wij weten slechts van scháuw ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
08-02-1915
VG-pagina:
56
Er is een teêrheid, die voor woorden vreest, Te leven schroomt in blikken en gebaren, Uit overschaduwde oogen waagt te ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
1911-1915
VG-pagina:
16
Zijn jonge leden loom in 't hooge gras gelegen, Staart hij den hemel toe, een glimlach om den mond, Terwijl ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
Mb 1914
VG-pagina:
39
Wordt het avend, gaat het dagen? Deze grijze schemering Doet 't begrip van tijd vervagen, Dooft den luister van elk ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
18-05-1915
VG-pagina:
57
Voor Viool Morgen Hebt gij niet het eerste onzeekre Veêlen van den jongen wind gehoord? Klanken broos en reê te ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
VG-pagina:
17
Hij is te jong en teêr om drang of drift te kennen, Zij oogen zijn nog pril, zijn mond is ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
Mb 1914
VG-pagina:
40
De ziel zegt: Ik heb alleenlijk dit begeerd, Dat ik, na alle lust en leed, In vlekkeloos en blinkend kleed ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
02-06-1915
VG-pagina:
58
Middag Door de diepe donkerblauwe Hemelen gaat helder elk gerucht. In de zalige landouwen, Waar nooit wee een hart benauwde, ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
VG-pagina:
18
Wie kan Hem meer dan ik beminnen, Die enkel van Zijn liefde leef! Hij doet mij al Zijn rijkdom winnen, ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
22-07-1912
VG-pagina:
41
Wanneer de avond aan de huizen leent, Die broos verweeren in de oude steden, Komt soms een knaap zacht door ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
27-04-1915
VG-pagina:
59
Avond Lief, de regen is geweken, En de wilde winden zijn voorbijgegaan. Uit de bleeke westerstreken Zweeft de streeling van ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
VG-pagina:
20
Toen ik mijn zonde wou verheelen, Werden Zijn oogen droef en stil. Wel bleef Zijn hand mijn lokken streelen, Maar ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
04-07-1912
VG-pagina:
42
Wat is dit, dat, wanneer de dag zich neigt, Wij ons zoo week en vreemd weemoedig weten, Als ieder ding ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
16-05-1915
VG-pagina:
60
Nacht Lief, de roode rozen doven Nu het duister van den nacht begint, En de zilvren luister van de hoven ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
Tsp 1914
VG-pagina:
21
Van vreugden is mijn ziel verzaad, Door kommer werd mijn hart verzeerd. Die rijke schat van goed en kwaad Hoe ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
OTs 1914
VG-pagina:
43
Wanneer wij u zoeken,   Waar zijt gij te vinden!     Wel speuren we uw sporen       Maar gij zijt zoo ver. Soms ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
27-04-1915
VG-pagina:
61
Nog slaapt dit gezicht, zoo zacht en broos, En weet niet, dat 'k aandachtig sta gebogen Over de wondren der ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
19-01-1912
VG-pagina:
22
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten De doove rust des slaaps, van dalend licht tot licht Zoo ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
VG-pagina:
45
Hij deed zijn hoogheid dalen Naar mijne nederheid. Hij iet zijn glans vervalen Tot bloode teederheid. - Doch zijn zijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
29-06-1915
VG-pagina:
62
Kom nu, kom nu, De tijd is vol. Daar zal geen uur meer komen, Dat van de bloei van dag ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
Mb 1915
VG-pagina:
24
Wat ben ik ver gegaan, wat heb ik véél gezworven, Mij heugt niet meer 't begin noch 't doel van ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
VG-pagina:
47
Is er een nood, die meerder nijpen kan dan deze: In liefde lusthof zijn een eenzaam man En een bevreesde? ...
verder lezen
periode bundel:
(1911-1915)
geschreven op:
01-07-1915
VG-pagina:
63
Ik weet, dat gij niet komen zult,     En wacht tóch op uw komen. En mijn verbeidend ongeduld     Waakt nog in ...
verder lezen