Het donkre zelf

(Teekening van Anjana Bertos*)

Dit is een beelding van het diepste Zijn,
Een wondre warreling van onbewuste
Gevoelens, en der donkre zware lusten,
Waarmee wij ons bedwelmen als met wijn.

Dan wordt eenvoudiger de vreemde lijn
En vormt: een droef gezicht met starendeoogen;
Lichte gestalten, of God uit den hoogen
Zijn englen neerzond : vlam en vlammenschijn.!

En is dit alles in mijn eigen ziel?
Ben ik zoo donker en zoo licht tezamen?
Heb ik zoo diepe Gode- en menschenmin?

Was mijn gezicht zoo smartlijk als ik viel.
En noemt God mij met zulke lichte namen,
Wanneer ik aan hem geef mijn hart en zin?

* Pseudoniem van Albert Plasschaer