Wie kent de koop, vóór hij de koopwaar mijnde?

Wie kent de koop, voor hij de koopwaar mijnde?
Wie voelt de wonde, voor de wonde schrijnde?
Wien rouwt de zonde, éér hij in zonden viel?
Wie kent zijn leven, é ér zijn leven eindde?