De zoekende

Zoo Gij U niet laat vinden,
Waarom te zoeken, Heer?
Keert Gij tot Uw beminde
Dan nimmer, nimmer weer?

Soms roeren zich de luchten,
Of hen Uw voet bewoog.
Dan blinken bloem en vruchten
Als spiegels van Uw oog.

Dan vloeien er rivieren
Langs ’t veld van levend licht:
Kalm liggend zien de dieren
Naar Uw voorbij gezicht.

Gij laat Uw goedheid glijden
Tot over ’t needrigst kruid.
Mijn hart moet U verbeiden
Als een getooide Bruid.

Maar hoe zal ik U vinden
Dien ik zoo kort bezat?
O hart, zoek uw Beminde
In veld en dorp en stad.

Dan, schuivend om de hoeken
Der menschenvolle straat,
Valt langs uw moede zoeken
De schauw van zijn gelaat.