periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
14-05-1914
VG-pagina:
207
Hij vloog ... met kalmen slag der breedgewelfde zwingen, Waar, stug en stijf gepend, geen zuchtjen door ontweek. En om ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
20-05-1917
VG-pagina:
227
Ik draag het leven in zijn rijksten tooi, Gelijk mijn zachte blauwe zijden kleeren. Een weelge wappering van koele veeren ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
243
Ook deze liefde zal wel sterven, Gelijk op aarde alles sterft, Tusschen verliezen en verwerven Is slechts verlangen, dat verderft: ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
22-11-1916
VG-pagina:
259
Toen hebt gij mijne schuldvernedering In 't streelen uwer handen weggenomen. Tranenverzadigde verteedering Kwam in de deernis uwer oogen doornen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
30-10-1914
VG-pagina:
185
Wij bleven tòch niet bij elkander. Dat hij gegaan is, smart mij niet. De tijd komt toth, dat de een ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
16-11-1916
VG-pagina:
208
Achter de loome koeien Lag 'k aan den lauwen grond. De bleeke avondstond Stierf van een groot vermoeien. Diep zonk ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
20-05-1917
VG-pagina:
228
(Teekening van Anjana Bertos*) Dit is een beelding van het diepste Zijn, Een wondre warreling van onbewuste Gevoelens, en der ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
13-06-1915
VG-pagina:
244
non dolet O neem en drink den doodelijke drank! Hij zal uw zoete mond niet bitter maken. Eén helle schrik ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
10-10-1916
VG-pagina:
187
Kon ik nog eenmaal, vader, wederkeeren Ten koelen vrede van uw noodend huis, Kon ik nog eenmaal, als de zoon ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
25-11-1916
VG-pagina:
210
Wat ontwijkt gij mij verlegen? Ben ik niet met u geboren? Vond ons 't eerste morgengloren Niet in de eendre ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
20-05-1917
VG-pagina:
229
Nu heeft de ziel Gods dageraad, Zoo lang verwacht, gevonden. Uit neveling van zonden Rijst altijd weder Gods gelaat. Zijn ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1916
VG-pagina:
245
Beatus ille Nu heeft hij aan doods koele peel Zijn blonde hoofd zoo moe gevlijd. En daar is geen die ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
31-3-4-4-1916
VG-pagina:
189
Hij kwam te midden van Gods' dienerschaar, Die hem vol statie over 't koor geleidde Simpele blankheid tegen helle zijde ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
27-06-1916
VG-pagina:
211
Doe gij met mij naar uwen wil Ik vind geen zweem van weerstand meer, Ik ben in uwen vrede stil ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
10-05-1917
VG-pagina:
230
Wat is er tusschen ons? De wijde vrede Van avonden; stille genegenheden, Die glanzend zijn gelijk de heemlen klaar; Een ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
23-02-1916
VG-pagina:
246
Het is een blijde dag: het wit Der sneeuw is door geen voet gekrookt. De zonneschijn is zuiver goud. De ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
11-04-1916
VG-pagina:
190
Hij ging in pracht van purperen gewaden, Zijn oogen waren mild en schoon en week. En voor 'hem uit liep ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
EGM 1917
VG-pagina:
212
Mijn hart herdacht zijn bitterheden En al zijn liefde wonderlijk. Ben ik aan onverhoorde beden En aan verdrukkingen zoo rijk? ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
G 1916
VG-pagina:
231
Onze oogen toonden een genegenheid Die zonnig was als liefde in kinderharten, Die nooit door een begeeren werd ontwijd, En ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
27-01-1916
VG-pagina:
247
Gij en ik tezamen, behoeven wij nog meer: Schat van goud of zilver, rijkdom van werelds eer? Is niet gewin ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
VG-pagina:
192
(Fragment) … Op fond van donker hemelblauw, Zag, heel den dag, gebogen aan de beek, Ik 't huiverende en heimelijke ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
03-04-1917
VG-pagina:
213
Tusschen uw oogen en de mijne Was 't licht anders dan om ons henen, Zachter en van iets teêrs doorschenen: ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
G 1916
VG-pagina:
232
Ik wist uw oogen niet zoo schoon en zacht, Ik wist niet, dat uw mond zoo zoet kon spreken, Klagen ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
?-8-1916
VG-pagina:
248
Wees maar ver, en laat uw leven Nooit naar mijn ellende nijgen. Ziel zal tot u overzweven En tot buit ...
verder lezen
periode bundel:
(1914-1918)
geschreven op:
Mb 1915
VG-pagina:
194
Hij voelt zich in den zomer als een vreemde, Omdat hij niet het groen ontluiken zag. Hij wijkt schuw voor ...
verder lezen